STT
Khách hàng/Công trình
Chi tiết dự án
2
Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông,…
4
Thủy điện DAKR'TIH: Cung cấp Vật tư và XD DZ 500KV, 220KV Thủy điện DAKR'TIH
5
XD Đường dây 110KV Sơn La - Sông Mã  
6
XD DZ tải điện 1110KV Sơn Tây-Yên Mao-Phố Vàng
Trang 1 trên 11