Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chính Minh Trạm 110kV Vĩnh Lộc

Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông, tụ bù, và các phụ kiện khác

Thông tin khác

Đăng nhập