Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lô 6: Thi công móng trụ từ vị trí trụ 136 đến trụ 144 (9 móng)
Gói thầu: Gói thầu XL-02-XLMTB: Thi công móng trụ trên biển
Công trình: Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lô 7: Thi công móng trụ từ vị trí trụ 145 đến trụ 154 (10 móng)
Gói thầu: Gói thầu XL-02-XLMTB: Thi công móng trụ trên biển
Công trình: Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lô 2: Cung cấp trụ thép, lắp dựng trụ, lắp đặt sứ, kéo dây hoàn thiện công trình từ vị trí sau G9 đến G10
Gói XL-04-XLHT: Cung cấp trụ thép, lắp dựng trụ, sứ, kéo dây
Dự án: Đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc

 

Thông tin khác

Đăng nhập