STT
Khách hàng/công trình
Chi tiết dự án
1
Lô 6: Thi công móng trụ từ vị trí trụ 136 đến trụ 144 (9 móng) Gói thầu: Gói thầu…
6
Cung cấp VTTB nhất thứ, tủ trung thế 24kV, tủ điều khiển bảo vệ, thiết bị thông tin viễn thông,…
8
Thủy điện DAKR'TIH: Cung cấp Vật tư và XD DZ 500KV, 220KV Thủy điện DAKR'TIH
9
XD Đường dây 110KV Sơn La - Sông Mã  
10
XD DZ tải điện 1110KV Sơn Tây-Yên Mao-Phố Vàng
12
XD DZ tải điện Nho Quế - Cao Bằng
Trang 1 trên 11